De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Echoscopie Praktijk Smeets zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Echoscopie Praktijk Smeets niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Echoscopie Praktijk Smeets garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Echoscopie Praktijk Smeets wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Wanneer Echoscopie Praktijk Smeets links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Echoscopie Praktijk Smeets worden aanbevolen. Echoscopie Praktijk Smeets aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Echoscopie Praktijk Smeets niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Echoscopie Praktijk Smeets behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Echoscopie Praktijk Smeets of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

 

Echoscopie Praktijk Smeets behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ECHOSCOPIEPRAKTIJK SMEETS

1.Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Afspraken worden telefonisch gemaakt en via de website door middel van het afsprakenformulier.

Het doel van de echo is het maken van beelden van het ongeboren kindje. De echo heeft op geen enkele wijze een medisch/diagnostisch doel. Het vaststellen van afwijkingen/pathologie behoort niet tot de opdracht van de echoscopist. Derhalve kan men Echoscopiepraktijk Smeets of de individuele echoscopiste(n) op geen enkele wijze aanspreken op achteraf gebleken afwijkingen.

Mocht Echoscopiepraktijk Smeets ondanks dat er niet gekeken of gezocht wordt naar afwijkingen in de breedste zin, toch enige pathologie ontdekken, dan behoudt Echoscopiepraktijk Smeets zich het recht voor de zwangerschapsbegeleider en of de cliënt hierover in te lichten.

De volledige medische verantwoordelijkheid berust bij de behandelende arts en/of verloskundige.

Echoscopiepraktijk Smeets verplicht zich te allen tijde tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie opgedaan tijdens haar werkzaamheden.

Door akkoord te gaan met de aanvang van het consult is het cliënt duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling.

Bij een eventuele geslachtsbepaling kan er geen zekerheid worden gegeven. Het is dan ook op geen enkele wijze mogelijk Echoscopiepraktijk Smeets of een individuele echoscopist aan te spreken op een mogelijk foute beoordeling van het geslacht.

2.Aansprakelijkheid

Echoscopiepraktijk Smeets kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, of letsel berokkend aan cliënten of derden, door welke oorzaak dan ook. Tevens aanvaardt Echoscopiepraktijk Smeets geen aansprakelijkheid voor de door cliënt gemaakte kosten of vergoeding anderszins.

3. Betaling

De cliënt is aan Echoscopiepraktijk Smeets een betaling verschuldigd overeenkomstig uit de geldende tarieven.

Betaling dient via  contant of met pinbetaling te geschieden.

4. Annulering

Annulering door cliënt dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van aanvang van het consult, plaats te vinden. Bij niet tijdig annuleren zal er een bedrag van € 60,00 in rekening worden gebracht.

5. Diversen

Indien de cliënt te laat op de afspraak verschijnt, betekent dit dat de echo in principe een kortere duur zal hebben, tenzij anders overeengekomen. De cliënt is te allen tijde het oorspronkelijk overeengekomen bedrag verschuldigd.

6. Opnames en fotos

Het is belangrijk dat u weet dat de kwaliteit van deze pretecho mede afhankelijk is van de ligging van het kindje en de hoeveelheid vruchtwater. Indien de 3D/4D echo bij u niet lukt, omdat de omstandigheden niet optimaal zijn, dan mag u op een ander tijdstip nog een keer terugkomen voor een tweede poging. Hier zijn uiteraard geen extra kosten aan verbonden. Er kunnen echter geen restituties van gelden plaatsvinden. De beste periode om een 3D/4D pretecho te laten maken is tussen de 26 en 30 weken. In deze periode krijgt de baby meer volume waardoor de 3D/4D opnames mooier zijn.

 

Echoscopie Praktijk Smeets kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uitgerekende datum

Echoscopie Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen, voor het maken of wijzigen van een afspraak en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt in het kader van het maken van een echo en het makenz een verslag nav deze echo.

Echoscopie Praktijk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, te weten de behandelende arts/verloskundige,  in overleg met u indien dit nodig is voor verdere medische handelingen.